Gebruikersvoorwaarden Familieberichten

Dit is zijn de Gebruikersvoorwaarden van Familieberichten. Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing als u gebruik maakt van de website, diensten, producten en applicaties van Familieberichten. Lees deze zorgvuldig door voordat u Familieberichten gaat gebruiken.

1 Wie is Familieberichten?

NDC Mediagroep BV (hierna: Familieberichten) is een landelijk online platform waarop familieberichten en met name rouwadvertenties, kunnen worden gemaakt en geplaatst in een landelijke of lokale krant, of als online herinneringsplek kan worden ingericht. Via dit platform kunnen geïnteresseerden zoeken op, onder andere, namen van mogelijke betrokkenen. Het hoofdkantoor van Familieberichten bevindt zich in Leeuwarden aan de Sixmastraat 15 en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 01016748.

2 Algemeen

2.1 Naast deze Gebruikersvoorwaarden zijn ook de Disclaimer, het Privacy - en cookiebeleid en andere aanvullende regelgevende documenten die Familieberichten publiceert op de Familieberichten website van toepassing. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van deze documenten, dient u geen gebruik te maken van Familieberichten.

2.2 Familieberichten behoudt zich het recht voor deze Gebruikersvoorwaarden zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig te wijzigen. De aanpassingen zullen per direct in werking treden tenzij anders vermeld. De bekendmaking geschiedt door publicatie op de Familieberichten websites. Wanneer u na de aanpassingen gebruik blijft maken van Familieberichten, impliceert dit dat u deze wijzigingen onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze Gebruikersvoorwaarden regelmatig te raadplegen. Indien wezenlijke wijzigingen zijn aangebracht zal voor een meer opvallende kennisgeving worden zorggedragen, bijvoorbeeld door een bericht op de website en/of via email.

3 Definities

3.1 De database is een opslagplaats waarin de gegevens die bij Familieberichten.nl zijn ingevoerd worden opgeslagen.

3.2 Een familiebericht is een betaalde bekendmaking van een gebeurtenis van een persoon of personen.

3.3 Het betreft persoonsgegevens van de betreffende(n) en gegevens met betrekking tot de datum en plaats van de gebeurtenis. Tevens kunnen persoonlijke elementen zoals verhalen, foto’s en video’s toegevoegd worden. De gegevens van een familiebericht worden opgeslagen in de database en als persoonskaart getoond op de website. Bij een getoond familiebericht op een persoonskaart wordt aan bezoekers de mogelijkheid geboden officiële steunberichten te plaatsen, felicitaties, gelukwensen of condoleances in te voeren en/of foto’s en video’s aan te bieden. Opgever van het familiebericht is tevens beheerder van de persoonskaart, tenzij het beheer aan een opdrachtgever is overgedragen.

3.4 Een steunbericht is een betaalde officiële condoleance/gelukwens in de vorm van een advertentie die door een bezoeker kan worden geplaatst bij het familiebericht op een persoonskaart. De gegevens van een steunbericht worden opgeslagen in de database en op de website bij het familiebericht getoond.

3.5 Een felicitatie/gelukwens/condoleance is een gratis tekst die door een bezoeker bij een familiebericht ingevoerd kan worden om zijn/haar medeleven te betuigen. De gegevens van een felicitatie/gelukwens/condoleance worden opgeslagen in de database en op de website bij het familiebericht getoond.

3.6 Naast familieberichten is het mogelijk om een bedrijfsvermelding te plaatsen in de Adresgids. Dit is een betaalde tekst met een bedrijfsnaam en adres gegevens. De gegevens worden vervolgens opgeslagen in de database en op de website in de Adresgids getoond.

3.7 Een adverteerder is een persoon of organisatie die een familiebericht, een steunbericht of een Adresgids vermelding plaatst.

3.8 Een opdrachtgever is een persoon of organisatie namens wie familieberichten.nl of een andere derde een familiebericht plaatst. De opdrachtgever beheert het felicitatie/condoleanceregister bij het voor hem/haar geplaatste familiebericht.

3.9 Een bezoeker is een persoon die familieberichten.nl via het internet bekijkt en/of gebruikt. Indien er in deze voorwaarden wordt gesproken over een bezoeker of bezoekers, dan worden hiermee tevens adverteerders en opdrachtgevers bedoeld.

3.10 Een plaatsing is de opdracht van een adverteerder of opdrachtgever aan familieberichten.nl om een familiebericht, een steunbericht of een Adresgids vermelding op de website te vertonen en/of door te plaatsen in één of meerdere uitgaven in print.

4 Familiebericht, steunbericht of Adresgids plaatsing

4.1 Door het plaatsen van een familiebericht, een steunbericht en/of een Adresgids vermelding op de website familieberichten.nl komt een overeenkomst tot stand tussen de adverteerder en familieberichten. Daarbij gelden de tarieven en overige bepalingen en gedragsregels zoals weergegeven op de website familieberichten.nl, evenals deze Gebruiksvoorwaarden, de Disclaimer en het Privacy- en cookiebeleid.

4.2 Door het plaatsen van een familiebericht en/of steunbericht op de website familieberichten.nl geeft adverteerder Familieberichten toestemming de in het familiebericht vervatte informatie, inclusief eventueel toegevoegde tekst-, foto- en/of videomateriaal, geheel of ten dele te (doen) plaatsen op familieberichten.nl en op aan familieberichten gelieerde sites of producten. Tegen doorplaatsing kan door de adverteerder bezwaar worden gemaakt door het zenden van een email aan info@familieberichten.nl.

4.3 Door het plaatsen van een felicitatie, gelukwens of condoleance of het aanbieden van teksten en/of foto’s en video’s op de website familieberichten.nl geeft de bezoeker en adverteerder Familieberichten toestemming de in het familiebericht vervatte informatie, inclusief eventueel toegevoegde tekst-, foto- en/of videomateriaal, geheel of ten dele te (doen) plaatsen op familieberichten.nl en op aan familieberichten gelieerde sites of producten.

4.4 De persoonskaart die is ontstaan door het plaatsen van een familiebericht, steunbericht(en), reacties, teksten, foto’s en video’s, blijft 14 maanden online zichtbaar. Daarna krijgt de beheerder de keuze om de looptijd tegen betaling te verlengen.

4.5 Door het plaatsen van materiaal (zoals foto’s, teksten, video’s, tekeningen, etc.) op Familieberichten geeft u Familieberichten toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van Familieberichten. Sommige geplaatste materialen kunnen worden getoond via andere distributiekanalen, zoals kranten of niet aan Familieberichten gelieerde websites. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Familieberichten stemt u ermee in dat uw materiaal getoond kan worden door middel van deze andere distributiekanalen.

5 Plaatsing naar printuitgaven

Familieberichten biedt u, in de categorie overlijden, de mogelijkheid om een familiebericht, steunbericht en/of dankbetuiging te plaatsen in één of meerdere uitgaven in print van aangesloten dag- en/of weekbladen. Hiervoor maakt zij gebruik van de diensten van Familieberichtenonline.nl (KvK-nummer 02084736, gevestigd in Leeuwarden).

5.1 Door het plaatsen van een familiebericht, steunbericht en/of dankbetuiging in één of meerdere uitgaven in print van aangesloten dag- en/of weekbladen, geeft adverteerder Familieberichten en Familieberichtenonline toestemming de in het familiebericht vervatte informatie, inclusief eventueel toegevoegde tekst-en fotomateriaal, geheel of ten dele te (doen) plaatsen in één of meerdere uitgaven in print en op familieberichten.nl

5.2 De uitgever van het dag- of weekblad waarin het familiebericht dient te worden geplaatst heeft het recht om zonder opgave van redenen de tekst van het familiebericht in te korten of te wijzigen alsmede fotomateriaal te verwijderen. De adverteerder zal in dat geval geen recht hebben op restitutie of enige vorm van schadevergoeding.

5.3 De uitgever van het dag- of weekblad waarin het familiebericht dient te worden geplaatst heeft het recht om zonder opgave van redenen een familiebericht te weigeren en niet te plaatsen. De adverteerder zal in dit geval recht hebben op restitutie van het factuurbedrag. De adverteerder heeft in dat geval geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

5.4 Familieberichten en Familieberichtenonline zijn niet aansprakelijk voor fouten van de uitgever van het dag- of weekblad waarin het familiebericht dient te worden geplaatst.

5.5 Voor vragen over of problemen met de plaatsing van familieberichten in dag- en/of weekbladen kunt u terecht bij Familieberichtenonline.nl, tel. 088-8005708, info@familieberichtenonline.nl of de betrokken uitgever(s) van de door u gekozen titels.

6 Uw rechten en plichten

6.1 U dient zich als gebruiker van een Familieberichten website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

6.2 Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

  • a) inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Familieberichten en/of derden;
  • b) het doen van inbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
  • c) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
  • d) ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

6.3 Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Familieberichten, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

6.4 Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Familieberichten zich het recht voor om de eventuele schade die voortvloeit uit dit niet-toegestane gebruik op u te verhalen.

6.5 De adverteerder staat er voor in en garandeert dat de inhoud van het familiebericht, steunbericht en/of Adresgidsvermelding juist is en niet in strijd met de algemene wet- en regelgeving.

6.6 In het/de familiebericht/ steunbericht/ felicitatie/ gelukwens/ condoleance/ Adresgidsvermelding worden geen uitingen van discriminerende aard gedaan of enig ander grove, beledigende, respectloze, racistische of anderszins provocerende taal gebruikt.

6.7 U zult geen inbreuk maken op de eigendomsrechten of enig ander recht van familieberichten of derden. Adverteerder vrijwaart NDC Mediagroep BV tegen alle aanspraken van derden die op dit artikel berusten. De adverteerder is aansprakelijk voor alle kosten van verweer die terzake moeten worden gemaakt.

6.8 U zult niets ondernemen dat het goed functioneren en het onderhoud van de site belemmert of bemoeilijkt.

6.9 U zult niet trachten de site op een andere wijze te gebruiken dan door Familieberichten bedoeld is.

6.10 Alle door Familieberichten gevraagde gegevens dienen naar waarheid te worden verstrekt.

7 Facturering en betaling

7.1 De adverteerder dient de vergoeding voor het plaatsen van een familiebericht vooraf te voldoen. Het door de adverteerder opgegeven familiebericht wordt, tenzij anders is overeengekomen, op de site getoond nadat de daarvoor verschuldigde vergoeding op de bankrekening van NDC Mediagroep BV is bijgeschreven.

7.2 De adverteerder en/of opdrachtgever waarmee er een afspraak is gemaakt dat deze op rekening kan plaatsen of laten plaatsen, ontvangt naar keuze per geplaatst bericht of periodiek, een verzamelfactuur voor de geplaatste familieberichten.

7.3 Personen of organisaties aan wie via Familieberichten.nl andere diensten zijn verleend dan het plaatsen van een familiebericht zullen in overeenstemming met de met hen gemaakte afspraken gefactureerd worden.

7.4 Alle facturen dienen te worden betaald in overeenstemming met de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities dient een factuur binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn. Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat de persoon of organisatie aan wie de factuur gericht is een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.

7.5 Indien de persoon of organisatie aan wie een factuur gericht is de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaald, zal de persoon of organisatie aan wie de factuur gericht is, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd zijn. Indien de persoon of organisatie aan wie een factuur gericht is na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval de persoon of organisatie aan wie de factuur gericht is naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, advocatenkosten daaronder begrepen, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.

7.6 Bezwaren tegen een factuur moeten binnen 7(zeven) dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven bij familieberichten ingediend worden. Zij heffen echter op generlei wijze de verplichting tot betalen op.

7.7 Indien het tonen van een familiebericht is gestopt omdat dit familiebericht strijdig is met deze Gebruiksvoorwaarden of anderszins onacceptabel is zal geen restitutie van reeds gedane betalingen plaatsvinden.

8 Hoe gaat Familieberichten met uw persoonlijke gegevens om?

In het Privacybeleid kunt u lezen waarvoor Familieberichten de gegevens gebruikt die over u worden verzameld op deze website en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen. In het Cookiebeleid vindt u meer informatie over de cookies die Familieberichten gebruikt. Het Privacy- en cookiebeleid hebben alleen betrekking op de websites van Familieberichten en niet op andere websites waarvoor op de Familieberichten websites links worden aangeboden.

9 Misbruik

9.1 Familieberichten behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een familiebericht voortijdig te verwijderen, de tekst van een familiebericht in te korten of te wijzigen alsmede tekst-/ foto- en/of videomateriaal te verwijderen. Familieberichten zal hiertoe in ieder geval, doch niet uitsluitend, overgaan in geval is gehandeld in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden. De Adverteerder zal in dit geval geen recht hebben op restitutie of enige vorm van schadevergoeding.

9.2 Voor het melden van illegale en inbreuk makende berichten, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u contact op te nemen met Info@familieberichten.nl; zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft.

9.3 Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of het Privacybeleid, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. Familieberichten kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:

  • Familieberichten kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van Familieberichten of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van berichten of reacties; en/of
  • Familieberichten kan een of meerdere berichten van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door Gebruiker betaald bedrag.

10 Intellectuele eigendom

10.1 Op Familieberichten.nl met familieberichten, steunberichten e.d. en de Adresgids rust het databankrecht van Familieberichten. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan. Ook is het de Gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar familieberichten.nl op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Familieberichten is verkregen, of tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan.

10.2 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website familieberichten.nl, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto´s , beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, software, merken en domeinnamen, berust bij familieberichten respectievelijk haar licentiegevers.

10.3 Adverteerder verleent Familieberichten een eeuwigdurend gebruikslicentie om de door de adverteerder aangeleverde of ingevoerde gegevens, teksten en beeldmateriaal te gebruiken.

11 Geen garantie

11.1 Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de website of delen daarvan kan worden verkregen.

11.2 Alle informatie en getallen op de website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

12 Beperking aansprakelijkheid Familieberichten

12.1 Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door

  • gebruik van de diensten of producten van Familieberichten;
  • het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de website of delen daarvan;
  • onjuiste informatie op de website; of
  • wijzigingen in de diensten van Familieberichten of wijzigingen in of op de website.

12.2 Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal a) de totale vergoeding die de Gebruiker aan Familieberichten heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) € 100, al naar gelang wat hoger is.

13 Wijzigingen van de diensten en de Website

Familieberichten kan de Website of delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

14 Websites en diensten van derden

De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Familieberichten heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

15 Beveiliging

15.1 Familieberichten spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

15.2 Familieberichten is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via berichten verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de website wordt gemaakt.

16 Slotbepalingen

16.1 De bezoeker/adverteerder verklaart door het bezoeken van de website, het plaatsen van een familiebericht of steunbericht, het invoeren van een felicitatie/condoleance, het plaatsen van een Adresgidsvermelding, of het gebruik maken van andere op de website aangeboden diensten deze Gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en begrepen. Tevens verklaart de bezoeker zich akkoord met deze Gebruikersvoorwaarden. Verder verklaart de bezoeker zich te zullen houden aan de in deze Gebruikersvoorwaarden genoemde bepalingen.

16.2 De overige bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden blijven volledig van kracht indien enige bepaling van deze Gebruikersvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt.

16.3 Op deze Gebruikersvoorwaarden evenals op alle overeenkomsten en op alle geschillen die daaruit mochten ontstaan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst of deze Gebruikersvoorwaarden zullen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Overijssel, tenzij familieberichten er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan een andere, volgens de gewone rechtsregels bevoegde rechter.

16.4 Familieberichten behoudt zich het recht voor deze Gebruikersvoorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen. De gewijzigde Gebruikersvoorwaarden treden onmiddellijk na bekendmaking in werking.

16.5 De toepasselijkheid van andere Gebruikersvoorwaarden/Algemene Voorwaarden dan de onderhavige zijn uitgesloten.

17 Klachtenregeling

Klachten over de dienstverlening van Familieberichten kunt u indienen door een email te sturen naar info@familieberichten.nl. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

Deze Gebruikersvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 2 januari 2018.